Voor 17:00 uur besteld op werkdagen, morgen in huis*
Gratis verzending vanaf €49,99
Veilig en snel betalen
14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

Koop zonder risico

Meneer & Mevrouw Hoekstra garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden. Door uw bestelling geeft u te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling

U kunt uw artikelen bestellen via het kopje ‘in winkelwagen’ op onze website www.hoekstrastiens.nl. Tot 7 dagen na ontvangst van uw bestelling heeft u de tijd om te beslissen of u het bestelde artikel wilt behouden of aan Meneer & Mevrouw Hoekstra wenst terug te sturen. Omdat de tevredenheid van onze klanten belangrijk voor ons is, doen wij ons best bij het ruilen te helpen. U kunt ongebruikte artikelen binnen 7 dagen na ontvangst in de originele verpakking terugzenden. De verzendkosten (waaronder eventuele kosten voor het verzenden onder rembours) blijven voor uw rekening, tenzij uw bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van Meneer & Mevrouw Hoekstra.

Totstandkoming overeenkomst

Na betaling is de overeenkomst definitief tot stand gekomen. Meneer & Mevrouw Hoekstra behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren en het overgemaakte bedrag terug te storten. (bijvoorbeeld in het geval dat een product niet meer op voorraad is en komt). Meneer & Mevrouw Hoekstra zal een dergelijke beslissing motiveren, indien u daar schriftelijk om heeft verzocht. Elke bestelling wordt door Meneer & Mevrouw Hoekstra getoetst, waarna Meneer & Mevrouw Hoekstra beslist onder welke condities al dan niet geleverd zal worden. Daarbij gebruikt Meneer & Mevrouw Hoekstra haar eigen gegevens.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering

Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt. De verzendkosten worden berekend aan de hand van de vrachttabel. De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en betaling. Meneer & Mevrouw Hoekstra zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren, doch kan dit niet garanderen. Meneer & Mevrouw Hoekstra is niet aansprakelijk voor fouten die u heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Betaling

Betaling met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen bij Meneer & Mevrouw Hoekstra afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw eigen internetbankierprogramma van uw bank bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich dus niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. iDEAL is nu al het meest gebruikte online betaalmiddel in Nederland.

Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u onmiddellijk met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al via uw eigen internetrekening gewend bent.

Aansprakelijkheid

Meneer & Mevrouw Hoekstra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra.

In het geval dat Meneer & Mevrouw Hoekstra aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Meneer & Mevrouw Hoekstra uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door u geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Meneer & Mevrouw Hoekstra aan u verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra. Onder Meneer & Mevrouw Hoekstra zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Meneer & Mevrouw Hoekstra tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Meneer & Mevrouw Hoekstra heeft besteld, tenzij u aantoont dat Meneer & Mevrouw Hoekstra voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij ontvangst te controleren op eventuele schade. Schade dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Meneer & Mevrouw Hoekstra te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Meneer & Mevrouw Hoekstra klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Meneer & Mevrouw Hoekstra of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meneer & Mevrouw Hoekstra verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Informatie op website

De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Meneer & Mevrouw Hoekstra verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Meneer & Mevrouw Hoekstra, toch een fout voordoen op onze website, dan is Meneer & Mevrouw Hoekstra echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle rechtsverhoudingen tussen u en Meneer & Mevrouw Hoekstra, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Meneer & Mevrouw Hoekstra en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Miinto 

Een deel van ons assortiment staat ook op de website van Miinto. Het retourproces van verkopen die op de Miinto website worden gedaan, verlopen via het meegeleverde retourproces van Miinto. 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Voor 17:00 uur besteld op werkdagen, morgen in huis*
Gratis verzending vanaf €49,99
Veilig en snel betalen
14 dagen bedenktijd