Ruim 50 Modemerken
Gratis verzending vanaf €49,99
Veilig en Snel betalen
14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

Koop zonder risico

Meneer & Mevrouw Hoekstra garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden. Door uw bestelling geeft u te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling

U kunt uw artikelen bestellen via het kopje ‘in winkelwagen’ op onze webshop www.hoekstramode.nl.
U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling afronden". Door te klikken op "Bestelling afronden" is uw bestelling, na het betalen, geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via [email protected]

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering

Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt. De verzendkosten worden berekend aan de hand van de vrachttabel. De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en betaling. Meneer & Mevrouw Hoekstra zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren, doch kan dit niet garanderen. Meneer & Mevrouw Hoekstra is niet aansprakelijk voor fouten die u heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Betaling

Betaling met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen bij Meneer & Mevrouw Hoekstra afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw eigen internetbankierprogramma van uw bank bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich dus niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. iDEAL is nu al het meest gebruikte online betaalmiddel in Nederland.

Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u onmiddellijk met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al via uw eigen internetrekening gewend bent.

Totstandkoming overeenkomst

Na betaling is de overeenkomst definitief tot stand gekomen. Meneer & Mevrouw Hoekstra behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren en het overgemaakte bedrag terug te storten. (bijvoorbeeld in het geval dat een product niet meer op voorraad is en komt). Meneer & Mevrouw Hoekstra zal een dergelijke beslissing motiveren, indien u daar schriftelijk om heeft verzocht. Elke bestelling wordt door Meneer & Mevrouw Hoekstra getoetst, waarna Meneer & Mevrouw Hoekstra beslist onder welke condities al dan niet geleverd zal worden. Daarbij gebruikt Meneer & Mevrouw Hoekstra haar eigen gegevens.

Garantie

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- voor een volledige terugbetaling zorgen
- voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
- naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

Ruilen en retourneren

Tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling heeft u de tijd om te beslissen of u het bestelde artikel wilt behouden of aan Meneer & Mevrouw Hoekstra wenst terug te sturen. Omdat de tevredenheid van onze klanten belangrijk voor ons is, doen wij ons best bij het ruilen te helpen. U kunt ongebruikte artikelen binnen 14 dagen na ontvangst in de originele verpakking terugzenden. De verzendkosten (waaronder eventuele kosten voor het verzenden onder rembours) blijven voor uw rekening, tenzij uw bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van Meneer & Mevrouw Hoekstra.

Aansprakelijkheid

Meneer & Mevrouw Hoekstra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra.

In het geval dat Meneer & Mevrouw Hoekstra aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Meneer & Mevrouw Hoekstra uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door u geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Meneer & Mevrouw Hoekstra aan u verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Meneer & Mevrouw Hoekstra. Onder Meneer & Mevrouw Hoekstra zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Meneer & Mevrouw Hoekstra tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Meneer & Mevrouw Hoekstra heeft besteld, tenzij u aantoont dat Meneer & Mevrouw Hoekstra voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij ontvangst te controleren op eventuele schade. Schade dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Meneer & Mevrouw Hoekstra te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Meneer & Mevrouw Hoekstra klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Meneer & Mevrouw Hoekstra of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meneer & Mevrouw Hoekstra verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Informatie op website

De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Meneer & Mevrouw Hoekstra verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Meneer & Mevrouw Hoekstra, toch een fout voordoen op onze website, dan is Meneer & Mevrouw Hoekstra echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle rechtsverhoudingen tussen u en Meneer & Mevrouw Hoekstra, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Meneer & Mevrouw Hoekstra en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Meneer & Mevrouw Hoekstra, Langebuorren 29, 9051 BE Stiens - Nederland, [email protected], Telefoon: + 31 58 257 2005) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
-volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
-producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
-producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
-producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
-audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
-kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Ruim 50 Modemerken
Gratis verzending vanaf €49,99
Veilig en Snel betalen
14 dagen bedenktijd